Kerncijfers

Kerncijfers

Enkele kerncijfers

In 2016 ontvingen we maar liefst 1.350.155 vacatures (MasterVac en alle overgenomen databanken, inclusief alle uitzendvacatures). Dit is een groei van 27,1% ten opzichte van 2015. Kortom, de heropleving van de economie die al in 2014 en 2015 zichtbaar was, vertaalde zich ook in positieve cijfers in 2016. VDAB heeft het afgelopen jaar meer vacatures ontvangen dan eender welk jaar in de voorbije 15 jaar. Het vervullingspercentage of vervulde vacatures (NECzU rechtstreeks aan VDAB gemeld gedeeld beheer) daalde van 77,4% in 2015 naar 74,1% in 2016. In absolute cijfers zijn dit 47.371 vervulde vacatures ten opzichte van een totaal van 63.906 vacatures in intensieve bemiddeling.
.

Trends en cijfers

De arbeidsmarkt is een complexe interactie van de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten. Dit wordt in kaart gebracht in de visualisatie “Beroepen in Cijfers”.

Arvastat is onze uitgebreide online toepassing waarmee je snel en eenvoudig statistieken over werkloosheid en vacatures in Vlaanderen kan raadplegen. De toepassing biedt een uitgebreide keuze aan grafisch geïllustreerde basisstatistieken. Je kan ook zelf zeer gedetailleerde tabellen en tijdreeksen samenstellen. Alle gegevens zijn beschikbaar tot op gemeentelijk niveau en worden maandelijks geactualiseerd. Voor sommige gemeenten zijn de werkloosheidsgegevens ook op wijkniveau raadpleegbaar. Je kan de gegevens ook exporteren in een pdf- of excelbestand.

De Arbeidsmarktbalans brengt de recente evolutie van de werkgelegenheid, vacatures en werkloosheid in kaart. Hier zien we bijvoorbeeld dat door de relatief sterke groei in 2015 het herstel van de Europese arbeidsmarkt zich goed doorzet. Het niveau van de totale EU28-werkgelegenheid ligt nog amper 1% onder het recordniveau van begin 2008. De werkloosheid is verder gedaald en bedraagt nog 8,9% van de EU-beroepsbevolking.

 

Onze beleidsdoelstellingen

In haar regeerakkoord besliste de Vlaamse Regering dat enkel de VRT en De Lijn als extern verzelfstandigde agentschappen nog met een beheersovereenkomst zouden werken. Eind 2014 werd de beheersovereenkomst met VDAB stopgezet, er volgde geen nieuwe. De (middel)lange termijnbeleidsdoelstellingen voor VDAB liggen sinds 2015 vast in een doelstellingenkader, gebaseerd op de Beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie. De verschillende departementen en agentschappen van het beleidsdomein Werk en het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie maken voortaan in Jaarlijkse Ondernemingsplannen duidelijk hoe zij zullen bijdragen aan de realisatie van deze beleidsdoelstellingen.

VDAB draagt bij aan deze gemeenschappelijke strategische doelstellingen:

SD1: Iedereen aan het werk: we activeren elk talent met het accent op maatwerk.
SD2: We investeren in wendbare leerlingen/jongeren d.m.v. een performant kader leren en werken.
SD3: We investeren in flexibele werknemers in sterke loopbanen.
SD4: We investeren in ondernemerschap en wendbare ondernemingen en organisaties.
SD5: We investeren in de randvoorwaarden voor een meer toekomstgericht arbeidsmarkt-, en ondernemersbeleid.
SD6: We investeren in de Europese, internationale en interregionale netwerken in het kader van de realisatie van het eigen beleid.

Lees het volledige artikel